ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  2556

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

อนุบาลปีที่ 1

67
42
109
 

อนุบาลปีที่ 2

69
62
131
 
รวมระดับก่อนประถม
136
104
240
 

ประถมศึกษาปีที่ 1

72
77
149
 

ประถมศึกษาปีที่ 2

86
84
170
 

ประถมศึกษาปีที่ 3

57
68
125
 

ประถมศึกษาปีที่ 4

60
64
124
 

ประถมศึกษาปีที่ 5

56
52
108
 

ประถมศึกษาปีที่ 6

52
52
104
 
รวมระดับประถมศึกษา
383
397
780
 

รวมทั้งสิ้น

519
501
1,020
 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 10   มิถุนายน  2556


ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  2555

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

อนุบาลปีที่ 1

58
52
110
 

อนุบาลปีที่ 2

52
60
112
 
รวมระดับก่อนประถม
110
112
222
 

ประถมศึกษาปีที่ 1

82
74
156
 

ประถมศึกษาปีที่ 2

52
66
118
 

ประถมศึกษาปีที่ 3

60
57
117
 

ประถมศึกษาปีที่ 4

56
50
106
 

ประถมศึกษาปีที่ 5

51
49
100
 

ประถมศึกษาปีที่ 6

56
47
103
 
รวมระดับประถมศึกษา
357
343
700
 

รวมทั้งสิ้น

467
455
922
 

 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 10   มิถุนายน  2555กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ ตลาดบ้านกลาง หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org