โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเฉลิม เทพสวัสดิ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานวิชาการ

นางทองทรัพย์ เดชเดชะสุนันท์
นางศศิธร เทพสวัสดิ์
นางกรรณิกาภรณ์ วงแหวน
นางสาวลำจวน แสนคลัง
นางสมศรี ศักดาคาร
นางเจตนา สุวรรณฉวี
นางดวงตา โต๊ะเด็น
นางยุพา สมบูรณ์แก้ว

นางกัลยา เสือดี
นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์
นายนิธิศ พวงคำไพโรจน์
นางอนงค์ มหาแก้ว
นางจิตรา ปัญญฤทธิ์
นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง
นางพเยาว์ สุทธาพจน์
นางอรุณ เทพพิทักษ์
นางพรรณเพ็ญ แสงดาว
นางวิภาดา รอดประเสริฐ
นางวิลาวัลย์ มณีแดง
นางสาวสุวิมล เหลือลมัย

นางบานเย็น  ชูฝา

งานบริหารงานบุคคล
นายเฉลิม เทพสวัสดิ์
งานงบประมาณ
นางกรรณิกาภรณ์ วงแหวน
นางยุพา สมบูรณ์แก้ว
นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง
นางสมศรี ศักดาคาร
นางจิตรา ปัญญฤทธิ์
นางดวงตา โต๊ะเด็น

นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์
นายนิธิศ พวงคำไพโรจน์

งานบริหารทั่วไป

นายนิธิศ พวงคำไพโรจน์
นางทองทรัพย์ เดชเดชะสุนันท์
นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์
นางสมศรี ศักดาคาร
นางยุพา สมบูรณ์แก้ว
นางศศิธร เทพสวัสดิ์
นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง
นางสาวประภา ติปปคุปต์
นางเจตนา สุวรรณฉวี
นางจิตรา ปัญญฤทธิ์
นางกรรณิกาภรณ์ วงแหวน
นางอนงค์ มหาแก้ว
นางอรุณ เทพพิทักษ์
นางพรรณเพ็ญ แสงดาว
นางวิภาดา รอดประเสริฐ
นางวิลาวัลย์ มณีแดง
นางสาวสุวิมล เหลือลมัย

นายสุนทร  อุ่นตา
นางวีรวัลย์   ไผ่สมบูรณ์
นางสาววันดี   ขำสำราญ
นางสาวทิวา   จันทจร
นายสมชาย   ศิริเอก
นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
นางกาญจนา   ติปปคุปต์
นางบานเย็น   ชูฝา
นางจรัญญา  พรมมะณี
นางสาวสาวิตรี  เหล็กดี
นางพเยาว์   สุธาพจน์
นายสุภาพ บุตรน้ำเพชร
นางสาวจีระนันท์ ผันผาย


กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ ตลาดบ้านกลาง หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail :s026@ratchaburi1.org