ทำเนียบบุคลากรมืออาชีพ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
 
ชื่อ :
นายเฉลิม   เทพสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. พลศึกษา/ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
bigboosbung@hotmail.com
ชื่อ :
นายเกริกเกียรติ  อุ่นเรือน
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. พลศึกษา/ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
tong.tiger@hotmail.com
ชื่อ :
นางทองทรัพย์    เดชเดชะสุนันท์
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
tongsab@hotmail.com
ชื่อ :
นางบานเย็น   ชูฝา
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. บรรณารักษ์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Education45@windoswslive.com
ชื่อ :
น.ส.ประภา   ติปปคุปต์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. พลศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
tippakup@hotmail.com
ชื่อ :
นางกัลยา  เืสือดี
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
nidkanlaya@gmail.com
ชื่อ :
นางสาวลำจวน  แสนคลัง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง :
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krulumjawn@hotmail.co.th
ชื่อ :
นางศศิธร  เทพสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krusasitorn@hotmail.co.th
ชื่อ :
นางอนงค์  มหาแก้ว
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. อนุบาล
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
kruanongtum@gmail.com
ชื่อ :
นางดวงตา  โต๊ะเด็น
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krutuktata@hotmail.co.th
ชื่อ :
นางกรรณิกาภรณ์  วงแหวน
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. สุขศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krupadpat@hotmail.com
ชื่อ :
นางเจตนา  สุวรรณฉวี
วุฒิการศึกษา :
ศษ.บ.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
jettanasu@hotmail.com
ชื่อ :
นางพรรณเพ็ญ  แสงดาว
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krupanpen@yahoo.com
ชื่อ :
นางวิลาวัลย์  มณีแดง
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. ประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
kruwila@hotmail.co.th
ชื่อ :
นายนิธิศ  พวงคำไพโรจน์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. พลศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Kru_nitit@hotmail.com
ชื่อ :
นางจิตรา  ปัญญฤทธิ์
วุฒิการศึกษา :
ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krujitta@hotmail.co.th
ชื่อ :
นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.ประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
hataikan_30@hotmail.com
ชื่อ :
นางยุพา สมบูรณ์แก้ว
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.ประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
kruyupapa@hotmail.co.th
ชื่อ :
นางพเยาว์  สุธาำพจน์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krupayong@hotmail.co.th
ชื่อ :
นางอรุณ  เทพพิทัีกษ์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Kruarun@yahoo.com
ชื่อ :
นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
kruprajak@hotmail.co.th
ชื่อ :
นางวิภาดา  รอดประเสริฐ
วุฒิการศึกษา :
ศษ.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง :
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
vipada_kru@hotmail.com
ชื่อ :
นายสุนทร   อุ่นตา
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
ตำแหน่ง :
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
wrimbung@hotmail.com
ชื่อ :
นางสุภาภรณ์ ศรีนวลจันทร์
วุฒิการศึกษา :
คบ.นาฏศิลป์
ตำแหน่ง :
ครู  ชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
non@hotmail.com
ชื่อ :
นางนิอร   ศรีนวลจันทร์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krunion@hotmail.co.th
ชื่อ :
นางสุขศิริ  เทียนมนต์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
suksiri_kru@hotmail.com
ชื่อ :
นางสาววันดี  ขำสำราญ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Annrin_2528@hotmail.com
ชื่อ :
นางจุติพร รัตนบำรุง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. เกษตรกรรม
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
jutiporn99@gmail.com
ชื่อ :
นายประยงค์   ยงค์อำนวย
วุฒิการศึกษา :
การประถมศึกษา (ศษ.ม)
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
young-2512@gmail.com
ชื่อ :
นางสุนัน แป้นแหลม
วุฒิการศึกษา :
ครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
nunpanlam@yahoo.co.th
ชื่อ :
นางสาวพรพรรณ กรังพาณิช
วุฒิการศึกษา :
วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง :
ครูอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
s494245031@hotmail.com
ชื่อ :
นางสาวกัญญาวรรณ โชติช่วง
วุฒิการศึกษา :
ศศบ. เอกภาษาจีน
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
wangyun_mai@hotmail.com    
ชื่อ :
นางจรัญญา  พรมมะณี
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครูอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
charnya2519@gmail.com      
ชื่อ :
นางสาวสาวิตรี    เหล็กดี
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ตำแหน่ง :
ครูอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Nicknoy_116@hotmail.com
ชื่อ :
นายถาวร  พึ่งสุข
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. นาฎศิลป์
ตำแหน่ง :
วิทยากรภายนอก
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
s026@ratchaburi1.org
ชื่อ :
นายสมชาย  ศิริเอก
วุฒิการศึกษา :
วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง :
ครูอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Sirieak96@hotmail.com
ชื่อ :
นางสาวจีระนันท์   ผันผาย
วุฒิการศึกษา :
บช.บ. การบัญชี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Punpan_007@hotmail.com
ชื่อ :
นางสาวปนัดดา   วงศ์ทองดี
วุฒิการศึกษา :
บธ.บ. การตลาด
ตำแหน่ง :
พี่เลี้ยงเด็ก
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Papa_045@hotmail.com
ชื่อ :
นางวีรวัลย์   ไผ่สมบูรณ์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครูอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
weerawan_53@hotmail.com
ชื่อ :
นางสาวทิวา   จันทจร
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครูอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
nongtiwa@hotmail.com   
ชื่อ :
นางสาวสุนิสา แหวนอ่อน
วุฒิการศึกษา :
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง :
พี่เลี้ยงเด็ก
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
miw_1828@hotmail.com   
ชื่อ :
นายคนอง ทองน้อย
วุฒิการศึกษา :
ม.3
ตำแหน่ง :
นักการภารโรง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
s026@ratchaburi1.org

 

   

กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ ตลาดบ้านกลาง หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org