ประวัติผู้บริหารโรงเรียน บ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
นายเฉลิม เทพสวัสดิ์
ประวัติิ์

เกิดวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2500    ณ   บ้านวังมะเดื่อ  หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
บิดาชื่อ นายเล็ก  เทพสวัสดิ์      มารดาชื่อ นางเคือบ    เทพสวัสดิ์         คู่สมรสชื่อนางศศิธร    เทพสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา
       -จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เมื่อปี พ.ศ.2510
       -จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนจอมบึง เมื่อปี พ.ศ.2513
       -จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ เมื่อปี พ.ศ.2516
       -จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เมื่อปี พ.ศ.2518
       -ศึกษาด้วยตนเอง จบวุฒิ พิเศษครูมัธยม (พ.ม.) เมื่อปี พ.ศ.2523
       -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) เอกพลศึกษา จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
        เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.2526
       -ได้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
        หมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.2547

ประวัติการรับราชการ

        เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  พ.ศ.2520 ในตำแหน่ง ครูจัตวา ระดับ 1
        โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง  กิ่งอำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  อัตราเงินเดือน  1,080  บาท
       - 25  มีนาคม 2526 ตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย  สปอ.จอมบึง    สปจ.ราชบุรี
       - 17  มิถุนายน 2526 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย  สปอ.จอมบึง  สปจ.ราชบุรี
       - 1  มกราคม 2532 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย  สปอ.จอมบึง  สปจ.ราชบุรี
       - 1  พฤศจิกายน 2537 ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไก่้เถื่อน  สปอ.จอมบึง  สปจ.ราชบุรี
       - 14  มิถุนายน 2540 ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน  สปอ.จอมบึง  สปจ.ราชบุรี
       - 1  ธันวาคม 2543ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี
       - 1  ตุลาคม 2546 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับ 8 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
       - 24 ธันวาคม 2547 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ

      - 5 ธันวาคม 2525  ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
      - 5 ธันวาคม 2528  ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
      - 5 ธันวาคม 2534  ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
      - 7 ธันวาคม 2534  เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2
      - 5 ธันวาคม 2537  ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
      - 5 ธันวาคม 2540  ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
      - 5 ธันวาคม 2544  ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
      - 5 ธันวาคม 2545  เหรียญจักรพรรดิมาลา


กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : banjombung_school@ratchaburi1.org