ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
วันที่ดำรงตำแหน่ง


พระครูวาปีวรคุณ(คูณ ฐิตธมฺโม)

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
1

นายหรีด ทองลิ่ม
1 พ.ค. 2473 - 30 เม.ย. 2496
2

นายภมร ศิริเอก
1 พ.ค. 2496 -16 พ.ค. 2496
3

นายประสาท อรรถกรศิริโพธิ์
16 พ.ค.2496 - 30 ก.ย. 2536
4

นายนิวัติ สุขสมบูรณ์
1 ธ.ค.2536 - 30 ก.ย. 2543
5

นายเฉลิม เทพสวัสดิ์
1 ธ.ค.2543    ถึงปัจจุบัน


กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : banjombung_school@ratchaburi1.org