คุณครูทองทรัพย์  เดชเดชะสุนันท์ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
               ชมรมหัตถศิลป์ ร่วมกับห้องสมุดโรงเรียน จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี(สีไม้) หัวข้อ "วันไหว้ครู"
                                       นักเรียนระดับชั้น ป.๑-๖ ร่วมกิจกรรมส่งผลงาน และได้รับรางวัล
                                                                   วันที่  ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๖
                                                     
มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง 

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151