กิจกรรมวันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๕๕
  กิจกรรมวันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๕
                                            กิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
                                                  จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ชั้น อนุบาล๑ และ อนุบาล๒
       เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และปลูกฝังการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย
                                                             โดยมีกิจกรรม ทั้งหมด ๒๐ ฐานการทดลอง
                                                       เริ่มโครงการเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
  ฐานการทดลองที่ ๑  การละลายของน้ำตาล 
  ฐานการทดลองที่ ๒  กักน้ำไว้ได้   
  กิจกรรมวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
  ฐานการทดลองที่ ๓  สนุกกับฟองสบู่     
  ฐานการทดลองที่ ๔  เมล็ดพืชเต้นระบำ       
  ฐานการทดลองที่ ๕  การเผาไหม้         
  ฐานการทดลองที่ ๖  การกรองน้ำ         
  ฐานการทดลองที่ ๗  ไหลแรงหรือค่อย            
  ฐานการทดลองที่ ๘  ลมอ่อนๆ พัดผ่านห้อง          
  ฐานการทดลองที่ ๙  รู้จักกับเหลี่ยมและมุม        
  ฐานการทดลองที่ ๑๐  ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้    

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

  ติดตามผล วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕