โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

   ขบวนแห่  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
                         โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
           ระดับก่อนประถมศึกษา(ขนาดกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
              โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) บ้านแห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ
               บ้านแสนสวย  บ้านแห่งความสุข  บ้านแห่งคุณธรรม  บ้านแสนสนุก
               บ้านแห่งความรักและเอื้ออาทร บ้านแห่งความรู้ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
               บ้านแห่งความเป็นไทย วิถีพุทธ วิถีไทย
                  นายอำเภอจอมบึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
               นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันแสดงความภาคภูมิใจ 
               จัดขบวนแห่  โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา(ขนาดกลาง)
                                      เมื่อวันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๕