โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

เกมขายน้ำผลไม้


 


เกมขายน้ำผลไม้กลับไปหน้าหลักโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org