โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)                       คณะครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยร่วมจัด
                        โครงงาน "ตลาด" ระดับปฐมวัย
                         จัดแสดงสินค้า จำหน่ายสินค้า

          โดยมีนักเรียนระดับปฐมวัยจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัด
            ได้รับความสนใจ จากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

                       เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     กลับไปหน้าหลักโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org